آستوٙن یاروسلاڤل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Yaroslavl Oblast.svg

یاروسلاڤل یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د شومال أفتونئشین ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر یاروسلاڤلە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]