آستوٙن گوٙموٙش خانە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Gümüşhane Turkey Provinces locator.gif

گوموش خانه نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر گوموش خانه ئه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]