آستوٙن نوڤوسیبیرئسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

نوڤوسیبیرئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر نوڤوسیبیرئسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]