آستوٙن نوڤوسیبیرئسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

نوڤوسیبیرئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر نوڤوسیبیرئسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]