آستوٙن موٙش

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

موش نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر موش ه.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە