آستوٙن موغلئ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Muğla Turkey Provinces locator.jpg

موغلئ نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر موغلئ ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە