آستوٙن موغلئ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Muğla Turkey Provinces locator.jpg

موغلئ نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر موغلئ ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]