آستوٙن مانیسا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Manisa Turkey Provinces locator.jpg

مانيسا نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر مانیسا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]