آستوٙن ماردین

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Mardin Turkey Provinces locator.jpg

ماردین نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر ماردین ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]