آستوٙن قوٙجائیلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Kocaeli Turkey Provinces locator.jpg

قوجا ایلی نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر ازمیت ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]