آستوٙن قأرامان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Karaman Turkey Provinces locator.jpg

قرامان نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر قرامان ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]