آستوٙن غازی عأنتأب

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Gaziantep Turkey Provinces locator.jpg

غازی عینتاب نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر غازی عینتاب ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]