آستوٙن سیڤاس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Sivas Turkey Provinces locator.jpg

سیواس نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر سیواس ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]