آستوٙن خوتای

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Hatay Turkey Provinces locator.jpg

ختای نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر انطاکیه ئه.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە