آستوٙن توٙنج ئیلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Tunceli Turkey Provinces locator.jpg

تونج ایلی نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر تونج ایلی یه.

سرچشمه[ڤیرایشت]