آستوٙن توٙنج ئیلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Tunceli Turkey Provinces locator.jpg

تونج ایلی نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر تونج ایلی یه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]