آستوٙن تومسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Tomsk city flag.png

تومسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د ھارگە ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر تومسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]