آستوٙن تامبوف

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناۋجۊری, پی جۊری
Flag of Tambov (Tambov oblast).png

تامبوف یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر تامبوفە.

سأرچئشمە[ۋیرایشت]