آستوٙن تئرابزوٙن

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Ordu Turkey Provinces locator.jpg

تئرابئزوٙن نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر تئرابئزوٙن ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]