آستوٙن تئرابزوٙن

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Ordu Turkey Provinces locator.jpg

تئرابئزوٙن نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر تئرابئزوٙن ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە