آستوٙن بینگوٙل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bingöl Turkey Provinces locator.jpg

بینگول نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر بینگول ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]