آستوٙن بوٙلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bolu Turkey Provinces locator.jpg

بوٙلی نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیە أ کئ مینجاڤأنئش شأر بوٙلی یە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]