آستوٙن بوٙرسا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bursa Turkey Provinces locator.jpg

بورسا نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر بورسا ئه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]