آستوٙن بارتین

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
آستوٙن بارتین
Bartın ili
آستوٙن
Bartın Turkey Provinces locator.png
Bartın districts.png
ڤولات  TUR
راساگه دأریا سیٛ
مینجاڤأن بارتین
دولأت
 • فأرموٙندار ألی چئنار
 • تأپئسئن نوفوٙس
راساگه گاتی EET (یوٙ تی‌ سی ۲+)
 • توٙسوٙن(DST) EEST (یوٙ تی‌ سی ۳+)
رازینه پوستی ۰۳۷۸
دیارگە www.bartin.gov.tr

بارتین نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات تورکیه أ کئ مینجاڤأنئش شأر بارتینه. ئی آستوٙن ها د شومال تورکیه و ها د راساگه دأریا سیٛ و آستوٙن هومسا ئی آستوٙن، آستوٙن زأنگوٙلداغه. شأر بارتین کئ مینجاڤأن ئی آستوٙنه حوٙنه یا دئمادار چوٙیی فئره نازاری داره کئ د هیش کوم د آستوٙنیا ڤولات تورکیه چئنی حونه یایی نی. آستوٙن بارتین قئلا آسمارا نه د ڤأر گئرئته، مینجاڤأن آستوٙن بارتین یأنی شأر بارتین چأن گئل میناڤه نازار و چاشت حوٙنه یا نازار داره. جاگأپی آستوٙن بارتین 2140 کئلوٙمئتره.

بأرکونوٙن دیڤوٙنکاری[ڤیرایئشت]

آستوٙن بارتین چار گئل زیربأرجا داره کئ ڤئنوٙنئن:

  1. آماسارا
  2. بارتین
  3. کوٙروٙکاشیلئ
  4. ئولوٙس

أسگدوٙنی[ڤیرایئشت]

سأرچئشمه[ڤیرایئشت]