آستوٙن ئوٙلیانوفسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Ulyanovsk Oblast.svg

ئولیانوفئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر ئولیانوفئسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]