آستوٙن ئسمولئنسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Smolensk oblast.svg

ئسمولئنسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د شومال أفتونئشین ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر ئسمولئنسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:جأڤە گأشتئن