آستوٙن آموٙر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Amur Oblast.svg

آموٙر یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر بئلاگوڤئشچئنسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]