آستوٙن آغری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Ağrı Turkey Provinces locator.jpg

آغری نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر آغری یه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]