آستوٙن آدورنە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Edirne Turkey Provinces locator.jpg

ادرنه نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر ادرنه ئه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]