آستوٙن آدانا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Adana Turkey Provinces locator.jpg

آدانا نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر آدانا ئه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]