آز جومشتیار اْلکتریکی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اْلکترومغناتیس
VFPt Solenoid correct2.svg
بٱرق · مغناتیس

آز جومشتیار اْلکتریکی، ھومبراڤٱر ڤا کلٱمٱ electromotive force د اْنڳلٛیسی ۉ مٱمۊلٱن ڤا نشودؽارکوݩ ε (اْپسیلون) دؽارکاری مۊئٱ. کلٱمٱ آزی کاْ د ایچاْ ڤ کار گرتٱ بیٱ ڤا آز آیم فرٱ فٱرخ دارٱ یکا آز د ایچاْ نیوتونٱ کاْ سی هر ڤاهد آز ڤ کار گرتٱ مۊئٱ. آز جمشتیار ها د یاٛ هٱلقٱ گاردشتی ۉ مۊئٱ بۉیی کاْ تاقریبٱن ها د آخر اؽ هٱلقٱ. آز جومشتیار ڤا یاکا نیوتون ٱندازٱ دؽاری مۊئٱ. د اؽ هٱلقٱ آز گٱردش دارٱ ۉ اؽ تٱریف سی جٱریان بارقام ڤ کار گرتٱ مۊئٱ. اؽ جۊر آز ها د اوزاریاٛیی چی باتری ٱفتاویی٬ باتریا اْلکتروترموستاتیک ۉ باتریا هنی ۉ جنراتورؽا٬ ترانسفورماتوریا ۉ هٱتا ڤٱ ها د جنراتورؽا ڤٱن د گراف جۊری کاْ دونسمانیا بٱرق مۊئٱن هاتی د زمینام آز جومشتیار بارقیام هؽ. چی آزیایی کاْ هان د مؽن تۊک زمیݩ. د یاٛ نمۊنٱ د یاٛ باتری کاْ جگا د یاٛ سرچشمٱ شیمیایی شارج مۊئٱ ۉ اؽ باتری دۏ قوتبی مٱنفی ۉ موسبٱت دارٱ مؽتونٱ یاٛ هٱلقٱ آز جومشتیار بٱرقی ناْ دؽارکاری بٱکٱ. د سال 1830 زایشتی٬ مایکل فاراد یاٛاْزمایش کاری ری اْلکترودؽا موسبٱت ۉ مٱنفی ری اْلکترولیت ٱنجوم دٱ ۉ ای آز ناْ اْسبات کرد ۉ نشو دٱ کاْ اؽ آز ها د هٱمٱ چی.

Galvanic cell labeled.svg
Reaction path.JPG


سرچشمٱ[آلشتکاری]