آز جومئشتیار ئلئکتئریکی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
ئلئکتئرومئغناطیس
VFPt Solenoid correct2.svg
بأرق · مئغناطیس

آز جومئشتیار ئلئکتئریکی، ھومبأراڤأرە ڤا کألیمە electromotive force د ئینگیلیسی و مأموٙلأند ڤا نئشوٙدیارکون ε (ئپسیلون) دیارکاری بوٙە. کالیمه آزی کئ د ئیچه ڤئ کاٛر گرته بیه ڤاٛ آز آئم فره فارخ داٛره یئکاٛ آز د اٛیچئ نیوتونه کئ سی هر ڤاٛئد آز ڤه کاٛر گرته موٙا. آز جمشتیاٛر هاٛ د یئ گل حالقه گاردئشتی و موٙا بوٙیی کئ تاقریڤان هاٛ د آخئر ئى حالقه. آز جومشتیاٛر ڤاٛ یاکاٛ نیوتون اناٛزه دیاٛری بوا. د ئى حالقه آز گاردئشت داٛره و ئى تاریف سی جاریاٛن بارقام ڤئ کاٛر گرته موٙا. ئى جور آز هاٛ د اوزاٛریاٛیی چی باٛطری اٛفتۉیی٬ باٛطریاٛ ئلکتروتئرموستاٛتیک و باٛطریاٛ هانی و جئنراٛتوریاٛ٬ تئراٛنسفورماٛتوریاٛ و حاتاٛ ڤئ هاٛ د جئنراٛتوریاٛ ڤاٛن د گئراٛف جۊری که دوٙنسمانیاٛ بارق موٙان حاتی د زئمینام آز جومشتیاٛر بارقیام هئى. چی آزیاٛیی کئ هاٛن د مینئ پوٙسه زئمین. د یئ گل نئموٙنه د یئ گل باٛطری کئ جئگاٛ د یئ گل سارچشمه شیمیاٛیی شاٛرج بوٙاٛ و ئی باٛطری دو گل قوطبئ مانفی و موثبات داٛره میتوٙنه یئ گل حالقه آز جومشتیاٛر بارقی نه دیاٛرکاٛری باکه. د ساٛل 1830 زاٛیشتی٬ ماٛیکئل فاٛراٛدئ یئ گل ئزماٛیشت کاٛری ری ئلکترودیاٛ موثبات و مانفی ری ئلکتئرولیت انجوم ده و ئی آز نه ئثباٛت کارد و نئشوٙ ده کئ ئی آز هاٛ د هامه چی.

Galvanic cell labeled.svg
Reaction path.JPG


سأرچئشمە[ڤیرایشت]