آروٙرا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
آستوٙن آرورا
Aurora Province
آستوٙن
جاگە آستوٙن آرورا د ڤولات فیلیپین
جاگە آستوٙن آرورا د ڤولات فیلیپین
تیارگە یا: 15°53′ شومالی 121°33′ أفتوزأنوٙن / 15.883° شومالی 121.550° أفتوزأنوٙن / 15.883; 121.550تیارگە یا: 15°53′ شومالی 121°33′ أفتوزأنوٙن / 15.883° شومالی 121.550° أفتوزأنوٙن / 15.883; 121.550
ڤولات  PHL
راساگە لوزون مینجایی
شأرئستانیا ۸
رأڤأندیاری ۱۳ ئوٙت ۱۹۷۹
مینجاڤأن بالئر
دولأت
 • فرماندار بلافلور آنگارا کاستیلو
گیرینج راساگه ۴۴ئوم
نوفوٙس(۲۰۰۷)
 • نوفوٙس کول ۱۸۷٬۸۰۲
 • گیرینج ۶۹ئوم
 • تأپئسئن نوفوٙس
 • گیرینج تأپئسئن نوفوٙس 22ئوم
راساگه گاتی PHT (یوٙ تی‌ سی ۸+)
زوٙن تاگالوگ، ئینگیلیسی
دیارگە www.aurora.ph

آرورا و ھأنی آئورورا یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات فیلیپینە. ئی آستوٙن ها د شومال أفتوزأنوٙن ڤولات فیلیپین و یئ گئل د بأرجایا میناڤە لوزونە .مینجاڤأن ئی آستوٙن شأر بالئرە. نوفوٙس ئی آستوٙس بیشتئرد صأد و ھأفتاد ھئزار کأسە، جاگأپی ئی آستوٙنأم تأقریڤأن سئ ھئزار و دوڤیست کئلومئتر چارسیکە. ئی آستوٙن ھا ری ڤئ ری دأریا فیلیپین و آستوٙنیا ھومسا ئی آستوٙن د لا شومال ڤئ ھارگە ئی آستوٙن ڤئنوٙنئن: کوئ زوٙن، بوٙلاکان، نوئ ڤاکیجا، نوئ ڤا ڤیزکایا، کوئرینو و ئیزابئلائن. دئما سال 1979 زایئشتی آرورا یئ گئل د زیربأرجایا آستوٙن کوئ زوٙن بی، د راستأکی نوم آرورا د نوم آرورا آراگون دا سأرکوٙمأرە مانوٙئل کوٙئ زوٙن میا کئ ڤئ سأرکوٙمأرە ڤولات ھومبأر دأسبئراری فیلیپین دئمایی بییە.

ڤیرگار[ڤیرایئشت]

د سال 1572 زایئشتی خوان دی سالسیدو أڤئلی کأسی بی کئ راساگە یی نە کئ ڤا نوم آرورا نوم دیار بییە رأڤأندیاری کئرد ڤئ د گات نئھاجوٙری بال ئو دأریا لوزون ئیچئ نأم نئھاجوٙری کئرد، ڤئ د گوزارئشتیا سئیل کاری کئ د ئی راساگە داشتە نوم شأریا، بالئر، کاسینگوٙران و ئینفانتا نأم د ئی گوزارئشتیا آڤئردە. د گات ئستئمار ئسپانیا آرورا بی ڤئ یئ گئل د زیربأرجایا ئینفانتا. د گات میسیوٙنئریا خألک ئی آستوٙن حامیندار ڤیر و باڤأرکو فئرانسیسیا بییئن و فئرانسیس جاگە یا میسیوٙنئری نە د شأریا بالئر و کاسینگوٙران د سال 1609 زایئشتی رأڤأندیاری کئرد. تا سال 1979 کئ فئردیناند مارکوٙس سأرکوٙمأرە دئمایی فیلیپین ڤئنە د آستوٙن کوٙئ زوٙن جئگا کئرد یئ گئل د زیربأرجایا آستوٙن کوٙئ زوٙن بییە. ئیسئنی آرورا یئ گئل د بأرجایا آستوٙن کوئ زوٙن بییە. ئی آستوٙن د گاتی کئ یئ گئل د زیربأرجایا آستوٙن کوئ زوٙن بی ڤاگئرد آستوٙن نوئ ڤاکیجا سأریأک راساگە ئل پئرنسیپ بییئن. ئی آستوٙن تا سال 1979 کئ فئردیناند مارکوٙس سأرکوٙمأرە دئمایی ڤئنە د کوٙئ زوٙن جئگا کئرد ئیچئ یئ گئل د زیربأرجایا آستوٙن کوئ زوٙن بییە.

ڤولات شئناسی[ڤیرایئشت]

آرورا یئ گئل آستوٙن بال ئوییە کئ ھا د بال ئو دأریا فیلیپین و ئی آستوٙن ھا د راساگە لوزون مینجایی و ھا د میناڤە لوزون. پارک زئشتداریا سیئرا مادرا ھا د شوما ئی آستوٙن، کئ ئی پارک یئ گئل د أندومیا کئشیاری دأفاکرای د زئمینیا جأھوٙن آڤیە و د ھارگە ئی آستوٙن پارک ڤیردیارکاری آئورا ھی کئ ھا د لا گئلال ئومیرای و دأریا فیلیپین ھا د أفتوزأنوٙن ئی آستوٙن کئ ئی راساگە میرئسە ڤئ جأھوٙن آڤ بی دأنگ. د دیجا بأرکونوٙن ڤولاتی ئی آستوٙن 8 گئل شأرڤاداری دارە کئ د ھار بأرکونوٙن ڤولات آستوٙن میا:

نأشقە سیاسی و دیڤوٙنکاری آرورا

شأرڤاداریا[ڤیرایئشت]

نوفوٙس[ڤیرایئشت]

د پایە نوفوٙس ئشماری سال 2000 زایئشتی 53 دأرصأد د نوفوٙس ئی آستوٙن د لون تاگالوگئنئن و کأمتأر د 1.3 دأرصأد د نوفوٙس ئی آستوٙن لوٙکانوٙئنئن و باقی نوفوٙس ئی آستوٙن د لونیا جوٙر ڤا جوٙر ھأنی چی کاپامپانگان، پانگاسینان و کانکانائنئن. بیشتأر خألک ئی آستوٙن مأسییئن و یە جأرغە کأمی د موسألموٙنیا ھان د ئی آستوٙن و ئوموٙری ئی آستوٙن بیشتأر ھا د پایە ڤولاتگأردی، کئشاڤأرزی و چوٙداری و حاک ئی آستوٙن فئرە حاصئلخیزە.

نوفوٙس آرورا
Year Pop. ±% p.a.
1990 ۱۳۹٬۵۷۳ —    
1995 ۱۵۹٬۶۲۱ +2.55%
2000 ۱۷۳٬۷۹۷ +1.84%
2007 ۱۸۷٬۸۰۲ +1.07%
2010 ۲۰۱٬۲۳۳ +2.55%
سأرچئشمە: آماریا دیڤوٙنجا مینجایی


عأسگدوٙنی[ڤیرایئشت]

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]

چوٙأ:بأرکونوٙن سیاسی ڤولات فیلیپین