آرشیدۊک

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


آرشیدوشس یاٛ نهانوم ٱشرافیٱ کاْ د زڤون فرانساٛیی گرتٱ بیٱ ۉ هؽن پؽایا ٱ. ایٛ نھانوم ٱشرافی د جاگٱ پاتشا ها هارتر ڤٱلی گیرینجاش د دۊک ڤارۉتر بیٱ ۉ هؽن هوندوݩ پاتشایی لورن ۉ هاپسبۊرگ بیٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]