آرتوٙر لوٙئیس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سئر آرتوٙر لوٙئیس
ۋ دی اۊمائٱ د ڤیلیام آرتوٙر لوٙئیس
1915
کاستئریس، سأنت لوٙسیا، میناڤە یا بیرتیش ڤانیڤارد
د دونیا رٱتٱ د 1991
سأنت میشئل، باربادوس
زایارٱ ۋٱندی سأنت لوٙسیا، بئریتانیا
راٛشنٱ ئموٙری
سامۊنگٱیا ئل ئس ئی (1938–48)
دوٙنئسمأنیجا مأنچئستئر (1948–58)
دوٙنئسمأنیجا ئندیس أفتونئشین (1959–63)
دونئسمأنیجا پیرینستون (1963–91)
جانشین ئل ئس ئی
تز

The economics of loyalty contracts 

(1940)
اوستاد رٱدیارکون آرنولد پئلانت
نوم دیار بیٱ سی ئموٙری گأپ کئلوٙنکاری
سازئسە صأنعأتی
ڤیرگار ئموٙری دونیا
جاییزٱیا جاییزە نوبئل د ئموٙری (1979)
شاٛریک گئلادی جاکوٙب لوٙئیس(m. 1947), 2 دوختئر

سئر ڤیلیام آرتوٙر لوئیس چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی (ڤئ د ئوٙماە د ۲۳ جانڤیە، ۱۹۱۵ - د دونیا رأتە د ۱۵، ۱۹۹۱) یئ گئل ئموٙری دوٙنئسمأن ئمریکایی ڤئ دی ئوٙماە د شأر سأنت لوٙسیا بی کئ د سال ۱۹۷۹ زایئشتی جاییزە نوبئل نە د ئموٙری گئرئت.

زئشت نوٙمە[ڤیرایشت]

آرتوٙر لوٙئیس د کاستریس، سأنت لوٙسیا ئوٙما ڤئ دی. ڤئ بأچە چاروم ئیدا و جورج لوٙئیس بی، بوٙأش جورج د گات ھأف سالئ ئیش د دونیا رأت و ڤئ نئھا د دونیا رأتئن بوٙأش ڤئ گأپ بی و دأر حأن و ڤئ فئرە آموختارکار بی و د سئند 15 سالئ یی گات دأبیرئستانئ نە خئلاص کئرد. نئھا گات دأبیرئتسان ڤئ بی ڤئ یئ گئل مونشی د یئ گئل شئرکأت.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]