آدولف هیتلر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آدولف هیتلر
Bundesarchiv Bild 183-H1216-0500-002, Adolf Hitler.jpg
کشیارؽ د هیتلر د سال ۱۹۳۸
پیشڤا آلمان
مٱشغۊل ڤ کار

۲ آگوست ۱۹۳۴ – ۳۰ آڤریلٛ ۱۹۴۵

نوئا د پاڤل فون هیندنبورگ (سٱرکومرٱ)
دما د کارل دونیتس (سٱرکومرٱ)
سٱدرٱزٱم آلمان
مٱشغۊل ڤ کار

۳۰ زانڤیٱ ۱۹۳۳ – ۳۰ آڤریلٛ ۱۹۴۵

سٱرکومرٱ پاڤل فون هیندنبورگ
نوئا د کورت فون شلایسر
دما د یوزف گۊبلس
مٱشغۊل ڤ کار

۳۰ ژانڤیٱ ۱۹۳۳ – ۳۰ آڤریلٛ ۱۹۴۵

نوخوس ڤٱزير فرانتس فون پاپن
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن بوئران آو اْم این
د دۏنیا رٱتن برلین، رایش آلمان گٱپ
زایارٱڤٱنی آلمان نازی
پارتی سؽاسی پارتی زایاراٛیی کارگرؽا سوسیالیست آلمان
هومسر اْڤا براون
جاگٱ ایسجایی شٱئرڤٱن اوتریش تا سال ۱۹۲۵
کسم سؽاسٱتکار
کسمداری نڤیسیار، سؽاسٱتکار، سٱردیڤوندار
دين کاتولٛیک
اْمزا

آدولف هیتلر (ڤ دیر اومایٱ د ۲۰ آڤریلٛ ۱۸۸۹ – د دۏنیا رٱتٱ د ۳۰ آڤریلٛ ۱۹۴۵) دیڤوندار کاریزماتیک پارتی سوسیالیست زایاراٛیی کارگرؽا آلمان (پارتی نازی) بی. ڤ مؽنجا سالؽا ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ سٱدرٱزٱم آلمان ۉ د ۱۹۳۴ ڤ اۊلٛا، هوم گات ڤا ڤ ڤا داسوݩ گیرینج نوئادؽارکوݩ رایش آلمان گٱپ هکۊمٱت مؽکرد. هیتلر ڤا داسوݩ یاٛ سٱرڤاز کونٱکار د جٱنڳ جهونی ٱڤٱل ٱندوم پارتی نازی بی، ڤٱ د سال ۱۹۲۱ بی ڤ دیڤوندار اؽ پارتی. ڤٱ د سال ۱۹۲۳ سی یٱ کاْ ٱندوم یاٛ کۊدتا ناخوش سرٱنجوم کاْ ڤا نوم «کۊدتا آوجۉفرۊشی مۊنیخ» نومدؽار بیٱ مٱئکۊم بی ڤ د سرگوئارٱنن ۵ سال زندوݩ ۉ د اؽ گات بی کاْ ڤٱ کتاو جٱنڳ کاری ماْ ناْ نیسٱن. هیتلر نوئا د آزاد بیئن د زندوݩ، ڤا دٱرتیج کاری ڤیر ۉ باڤٱرؽا ڤیرا زایاراٛیی، زاٛد کومونیستی، جٱنڳ ڤا جیدؽا ۉ هٱچایٱکاریا نازار د تیشک پاٛموݩ ڤٱرسای، آئمؽا فراٛ ناْ د ڤلات آلمان لٛادرا خوش کرد. هیتلر د سال ۱۹۳۳ زارۊیی بی ڤ سٱدرٱزٱم ڤلات آلمان. کوملۊس ٱرتشی-سٱنٱی ڤلات آلمان د گات دیڤونداری ڤ تونس آز د دٱس رٱتٱ ڤلات آلمان ناْ د نۊ زنٱ بٱکٱ ۉ ڤلات بٱکٱ یٱکؽ د ڤلاتؽا قڤین هومبٱست اورۊپا د او گات. هیتلر سؽاسٱت جارجی خوشاْ ڤا دال سؽاست لبنسراوم نوئاداری کرد ۉ یٱکؽ د دلٛیلٛؽا ٱسلی ۉ نازار پؽش اومایئن جٱنڳ جهونی دۏئم چۊل کاری د ڤلات لٛٱهسوݩ د سال ۱۹۳۹ بی کاْ د کارگرایی چنی کنشکاری بی، کاْ ڤلاتؽا بریتانیا ۉ فرانسٱ اومایئن ری ڤری ڤلات آلمان. د کارگرایی چنی کاری بی کاْ مؽنجا دۏتا د جٱرغٱیا آزؽا ری ڤ ری یٱکاگرتٱیا ۉ آزؽا یٱکاگرتٱ جٱنڳ بی ۉ د اؽ گات بی کاْ هومبٱست اورۊپا ۉ هٱمچنی جایا فراٛیؽ د سٱرتاسر دۏنیا تیٱدؽار جٱنڳ ۉ تلٱفات فراٛیؽ بی. ٱرچاْ د گات ساٛ سال، آلمان ۉ آزؽا یٱکاگرتٱ ڤا ڤٱ بؽشتر راساگٱیا اورۊپا، بٱئرجا فرٱ گٱپؽ د هومبٱست اْفریقا، ٱفتاونشیݩ آسیا ۉ هومبٱست جهوݩ آو ناْ گرتن نیرۊیا ری ڤ ری یٱکاگرتٱیا د سال ۱۹۴۲ ڤ نوئا، د ڤنو اومایئن ڤا پؽش ۉ د سال ۱۹۴۵، رایش آلمان گٱپ ناْ د چار قر گرتن.

هیتلر د رۊز ۲۹ آڤریلٛ ۱۹۴۵ د رۊزؽا آخر جٱنڳ برلین اْڤا براون ناْ کاْ سی سالؽا فرٱیی مٱعشۊقٱش بی ڤ زنی هاس ۉ یاٛ رۊز نوئاتر د اؽ روخڤٱن یٱنؽ د رۊز ۳۰ آڤریلٛ، ڤا هومسرش خودکوشی کرد.

گات بٱچٱ بیئن[آلشتکاری]

بٱچاٛیی یا آدولف هیتلر
[جاگٱ ڤ دیر اوماین هیتلر، براونا آم آین
هوناٛیی کاْ هیتلر گات دما جڤۊنیش اْ د اۊچاْ د سٱرگوئٱرٱنٱ عٱسگ هؽن سال ۱۹۸۴ ئٱ.

آدولف هیتلر نزیک سائٱت ۰۶:۳۰ اؽڤارٱ رۊز ۲۰ آڤریلٛ ۱۸۸۹ د یاٛ موسافرهونٱ د یاٛ شٱئر مٱرزی ۉ کوچک ڤا نوم بران آئو اْم آین د ڤلات اوتریش، کاْ مؽنجا مٱرز دۏ ڤلات اوتریش ۉ آلمان آلمان بی اوما ڤ دیر. بوئٱ هیتلر آلڤیس هیتلر (ڤ دیر اومایٱ د سال ۱۸۳۷ –د دۏنیا رٱتٱ د سال ۱۹۰۳)، یاٛ کارمٱن گیرینج هار گومروک بی. دا هیتلر، کلارا هیتلر (ڤ دیر اومایٱ د شٱئر پۊلزئل)، دۏئمی میمزا آلڤیس بی. ڤٱ شٱش تا بٱچٱ زایی ۉ تٱنڳؽا آدولف کاْ دۏئمی بٱچٱش بی خوئٱر کوچکش پاولا د گات بٱچاٛیی زنٱ مٱنن. د گاتی کاْ هیتلر سی سالٱ بی هونڤادٱش مالکٱنوݩ کردن سی ڤلاتچٱ باواریا کاْ ها د هارگٱ ڤلات آلمان.[۱] د سال ۱۸۹۴ هونڤادٱ هیتلر رٱتن سی شٱئر لینز ۉ تا گات بازنشسٱ بیئن بوئٱ هیتلر د اۊچاْ مٱنن، د اؽ گات هیتلر چی یاٛ بٱچٱ ناشٱکٱت مٱشغۊل بازی ۉ آمۊختارکاری د یاٛ آمۊختارجا نزیک هونٱشوݩ بی. برار ڤ اْدموند د کارگرایی مٱرٱز سۊرژگٱ د ۲ فڤریٱ ۱۹۰۰ د دۏنیا رٱت ۉ اؽ روخڤٱن یاٛ کارگرایی دایمی ری هیتلر نیا ۉ باعس بی کاْ اْتماد ڤ نٱفس هیتلر فرٱ کم با ۉ ڤٱ فرٱ هٱلٛ خولق با. رابتٱ هیتلر ڤا داش فرٱ خۊ بی ڤٱلی برعٱسگ ڤ رابتٱ ڤٱ ڤا بوئٱش فرٱ گٱن بی سی یٱ کاْ بوئٱش ڤٱنٱ فرٱ مؽزٱ .[۲]. ڤا یٱ کاْ هیتلر فرٱ مؽهاس آمۊختارکار رشتٱ هونٱر با ڤلی بوئٱش ڤٱنٱ کلٛ مؽکرد سی مٱدرسٱ فٱنی، هیتلر د نوئاتر د کتاو خوش یٱنؽ کتاو جٱنڳ کاری ماْ گوت کاْ «تٱمارزی دارم کاْ بٱتونم چٱن سا ڤا دما رٱتنی کاْ بوئٱم سیم راس کرد دۏرس بٱکم». هیتلر هٱتا د زمینٱ سؽاسٱت ڤا بوئٱش فرٱ جیاڤازی داشت، بوئٱ هیتلر ڤ اْمپراتۊری اوتریش اْتقات داشت ڤلی هیتلر مؽگوت کاْ خود اوتریش هٱم ٱندوم آلمان ۉ اْمپراتۊری رۊم دمادار ٱ. نوئا د دۏنیا رٱتن بوئٱ هیتلر د رۊز ۳ ژانڤیٱ ۱۹۰۳ ڤٱ مٱدرسٱ فٱنی ناْ ڤلٛ کرد. آدولف هیتلر د کتاو جٱنڳ کاری ماْ، دبارٱ بوئٱش فرٱ خۊ قسٱ مؽکٱ، ڤلی چنی مۉئٱ کاْ تٱسمیم ڤٱ سی کشیار بین باعس بیٱ کاْ مؽنجا خوش ۉ بوئٱش جگایی پؽش بیا.

جڤونی[آلشتکاری]

هیتلر د ۱۰ سالاٛیی ۉ مال مٱدرسٱ ڤ. هیتلر ها د عٱسگ: ٱڤلی رزگ د ڤارۏ، چارمی د لٛا چٱپ.[۳][۴]

د سال ۱۹۰۵ ڤ نوئا هیتلر د یاٛ پٱرڤٱرشگا بۊھامایی زهشت داشتٱ ۉ داش ڤٱناْ زؽر تیٱ خوش داشتٱ. ڤٱ دۏ تا د سامونگٱیا ھونٱرؽا نازار ڤیئن (د سال ۱۹۰۷- د سال ۱۹۰۸) سی سلادار ناٛیئن د کشیاری رٱد بی. ڤ ڤٱ گوتن کاْ آزکارؽا ڤٱ بؽشتر د زمینٱ ماٛماری ئٱ. ڤٱ د ڤیردؽارؽاش کاْ نشودؽارکوݩ دل رٱتاٛیی ڤٱ د کشیاری ۉ ماٛماری نی نیسٱنٱ: دال ماْ د اؽ سٱفٱر ڤارسی عٱسگدونی مۊزٱ کرت بی. ڤلی نوئا یٱ کاْ ماْ ڤرڤٱنم ڤا یاٛ تابلو فٱمسم کاْ یاٛ چی ھنیٱ کاْ مناْ مۉرٱ ڤ لٛا خوش ۉ ڤٱ هٱم خود مۊزٱ بی. شۉسۏ تا، ڤیرم د یاٛ گلٛ داسوݩ میرات سی یاٛ گلٛ داسوݩ ھنی ڤلی اؽ ساختموݩ مۊزٱ بی کاْ ڤیر ماْ بؽشتر ری ڤٱ بی. د ۲۱ دسامر ۱۹۰۷ دا ڤٱ کلارا ھیتلر ڤا یاٛ د دۏنیا رٱتن پوردٱرد د کارگرایی سرٱتوݩ سینٱ د سن ۴۷ سالاٛیی د دۏنیا رٱت. ھیتلر ڤ دٱس یاٛ دادگا د شٱئر لیز ھٱمٱ بٱر خوشاْ د اْرس بوئٱش دٱ ڤٱ خوئٱرش پاڤلا ھیتلر ، آدولف د سن ۲۱ سالاٛیی ڤارس مال یٱکؽ د میمی یاش بی. ڤٱ ڤا کسم یاٛ کشیار د شٱئر ڤیئن مٱشغۊل ڤ کار بی. ڤٱ در ری کارت پوستالؽا کشیار کاری میکرد ۉ ڤنوناْ مؽ فروخت ڤ ڤلاتگٱردؽا. تا دما جٱنڳ جهونی ٱڤٱل ڤ نزیک د ۲۰۰۰ تابلو کشیاری راس کرد.[۵] ڤرٱز دۏئمی گلٛ اْخراج بیئن د سامونگٱ ھونٱرؽا نازار ھیتلر فرٱ ژار بی. د سال ۱۹۰۹ ڤٱ د دۏم یاٛ پٱلٛٱمار مؽگٱشت د سال ۱۹۱۰ ڤٱ د یاٛ هونٱ کاْ سی کارگرؽا ژار بی ایسجا بی. ری ڤ ری کاری ڤا لٛوݩ جید د رٱزهشت کاتولیکیا اوتریش فرٱ ریشٱدار بی، ڤیئن یاٛ کوملۊس گٱپ جید، کاْ د ڤٱرگرتٱ جٱرغٱیا جیدؽا اورتودوکس فراٛیؽ د اورۊپا ٱفتاوزنوݩ بی. ھیتلر چنی اْتقات داشت کاْ جیدؽا دۏشمن لٛوݩ آریایی ۉ باعس ژار بیئن ڤلات ڤٱ یٱنؽ اوتریش بیئن. د گاتؽ کاْ ھیتلر د ڤیئن ایسجا بی ، هال ۉ بال سؽاسی ۉ کردار پارتؽا جۊر ڤا جۊر نە فرٱ د ڤیر خوش داشت ۉ تٱفرٱ مؽکرد کردار پارتؽا ناْ ڤارسی بٱکٱ. ڤٱ نوئا د ڤارسی کاری پارتؽا ڤلات اوتریش چنی نٱتیجٱ گرت کاْ تٱتڳؽا پارتؽ کاْ مؽتونٱ د ڤلات اوتریش قۉینتر د ھٱمٱ پارتؽا با بایٱد بٱتونٱ زایارٱ ناْ بؽارٱ د خؽابونؽا ۉ ھٱمچنی دٱس کٱم یٱکؽ د آزؽا ٱسلی ڤلات اوتریش یٱنؽ ٱرتش، کلٛیسایا آیم ٱڤٱل مٱملکٱت (سٱرکومرٱ ڤلات اوتریش) ناْ ڤا خوش داشتۊئٱ. ھیتلر د کتاو نومدؽار خوش یٱنؽ جٱنڳکاری ماْ چنی مؽنیسٱ کاْ هٱرفؽا نیسموݩ شناسونٱ ۉ نازار نیسٱن کاْ ڤیرگار سازٱن ۉ تٱنڳؽا ھٱچایٱ کارؽا تٱشدار ۉ نازار ھؽسن کاْ لٛادؽارکوݩ ڤیرگارٱن. ڤٱ د سال 1913 د ڤلات اوتریش-مٱجارسون رٱت سی مۊنیخ ڤلی سی یٱ کاْ ڤ ڤلات اوتریش نٱرٱتٱ بی سٱر خدمٱت، پولیس ڤٱناْ گرت ۉ دٱش ڤ ڤلات اوتریش ڤلی ڤٱ ڤا خوش شامسی د خدمٱت موعاف بی ۉ یاٛ گلٛ هنی ڤرگٱش ڤ مۊنیخ.

جٱنڳ جهونی ٱڤٱل[آلشتکاری]

ھیتلر د ٱرتش آلمان، ۱۹۱۴، نشسٱ د لٛا راس
هیتلر ڤا داسوݩ یاٛ سرباز د جٱنڳ جهونی ٱڤٱل.

د اۊت ۱۹۱۴ جٱنڳ جهونی ٱڤٱل شرۊ بی ۉ هیتلر سی لٛٱشگٱر باواریا داڤتلٱب بی. ڤٱ یاٛ سٱرڤاز کنشکار بی ۉ ڤا داسوݩ پاٛغامبٱر د ڤلات فرانسٱ ۉ بلژیک د تیرٱس تٱش دۏشمٱݩ بی. ٱرچاْ خدمٱت هیتلر ڤٱرتیٱگر بی ڤلی سی یٱکاْ ڤٱ زایارڤٱنی آلمانی ناشت گیرینجش بؽشتر د سٱرجۊخٱ ناٛی. ڤٱ دۏ گلٛ سی زٱلٱداری د جٱنڳ نشوݩ سٱلٛیب آهنی، گیرینج دۏ، د دسامر ۱۹۱۴، ۉ سٱلٛیب آهنی ناْ، کاْ یاٛ گلٛ گیرینج یٱکٱ ۉ ڤنٱ فرٱ کٱم دٱنش ڤاْ سٱرجۊخٱیا ، د ما اۊت ۱۹۱۸ گرت. د گات جٱنڳ ھیتلر یاٛ گلٛ آلمانی ڤلات دۊس بی، ڤا یٱ کاْ ڤٱ تا سال ۱۹۳۲ زایارٱڤٱنی آلمان ناشت. ڤٱ د گات خدمٱت سٱرڤازی، سی رۊزنامٱ ٱرتش کشیاری مؽکٱشی ڤلی د سال ۱۹۱۶ د راساگٱ پا چٱپ زٱخمدار بی ۉ سی ڤٱ نشوݩ جانبازؽا ناْ گرت ۉ دما خۊ بیئن ھنی گلٛ اوئرد ڤ جبهٱ.[۶] د گاتؽ کاْ زایارٱ اْتقات ڤ یٱ داشتن کاْ ٱرتش آلمان شکس نموهرٱ، آلمان د نوڤامر سال ۱۹۱۸ شکس هٱرد. هیتلر ڤا فٱمسن هوئال شکس هٱردن آلمان شوکٱ بی. ڤٱ د او گات سی یٱ کاْ ڤا گاز خٱردٱل شیمایی بی د بیمارسوݩ سٱئرایی بی ۉ موڤٱقٱتی کۊر بی یؽ. چی بؽشتر ڤلات دۊسؽا، ڤٱ هٱم مؽگوت سؽاسٱتکاریا ناجٱنڳ مدار ۉ جیدؽا ۉ کومونیستؽا موقٱسر ٱسلی شکس هٱردن آلمان هؽسن.

نوئا جٱنڳ جهونی ٱڤٱل[آلشتکاری]

نتیجٱ جٱنڳ جهونی ٱڤٱل سی ڤلات آلمان فرٱ گٱن بی. ڤلاتؽا ری ڤ ری کار آلمان د عٱئدنومٱ ڤٱرسای شٱرتؽا فرٱ گٱنؽ ۉ خفٱتبارؽ ناْ نیائن سی آلمان. ڤا شکس هٱردن رایش دۏئم د جٱنڳ جهونی ٱڤٱل، د ڤلات آلمان کومرٱ ڤلات ڤایمار رٱڤٱندؽاری بی. نوئا د جٱنڳ جهونی ٱڤٱل ڤلات آلمان غٱرق بوئران بی. د کومولٱیٱکی یا گٱپ کلونی کاْ زایارٱ ڤا ژار بیئن ۉ بؽکاری دٱس پٱنجٱ نٱرم مؽکردن هیتلر چؽ بؽشتر هوم گاتؽا خوش، مؽگوت کاْ تٱسلٛیم بیئن آلمان اْشتڤا بیٱ ۉ شکس هٱرن آلمان د نتیجٱ یٱکاگیری جیدیا ۉ کومونیستؽا بیٱ ۉ مگوت ڤٱ بایٱد جوبران با.

کنشکارؽا سؽاسی[آلشتکاری]

پارتی نازی پایٱ یاٛ جٱرغٱ کوچک ڤا ڤیرا زایارٱهایی د سالؽا جٱنڳ جهونی ٱڤٱل رٱڤٱندؽاری بی. د گلٛ ٱڤٱل د شٱئر برمن یاٛ دٱسٱ د ٱڤلؽا سال ۱۹۱۸ ڤا نوم کومیتٱ موفتی سی آشتی کارگرؽا آلمان (آلمانی:Freier Ausschuss einen für deutschen Arbeiterfrieden‎) دؽاری کرد. آنتون درکسلر د ڤیرگار ۷ مارس ۱۹۱۸ د شٱئر مۊنیخ یاٛ لشک د اؽ جٱرغٱ ناْ رٱڤٱندؽاری کرد. درکسلر یاٛ قولف ساز سادٱ ۉ یٱکؽ د ٱندومؽا ٱرتش د جٱنڳ جهونی ٱڤٱل بی. د ڤیرگار ۵ ژانڤیٱ ۱۹۱۹ درکسلر ڤا چٱنتا د هومدٱنڳؽا نزیکش ۉ بیس تا گارگر هنی د کارگرؽا ساٛچٱ قتار کاْ د مۊنیخ بیئن دبارٱ رٱڤٱندؽاری یاٛ پارتی خودسلادار د کومیتٱ رایگان سی سول ڤ پایٱ ٱسلؽا سؽاسی درکسلر قسٱ کردن ۉ نٱتیجٱ اؽ چٱک چنٱ رٱڤٱندؽاری پارتی کارگرؽا آلمان بی. پارتی کارگرؽا آلمان یاٛ جٱرغٱ کوچک ڤا ۵۵ تا ٱندوم بی. ڤٱلی دۉلٱت ڤایمار کاْ فگر مؽکرد کنشیارؽا پارتی کارگرؽا آلمان چٱنتا جاسۊس راٛ کردنٱ مؽن پارتی. آدولف ھیتلر کاْ ایساْ مٱمۊر اْتلاعاتی ٱرتش بی ٱندوم پارتی بی تا د نزیک دبارٱ پارتی گوزارش کاری بٱکٱ. ڤٱ کٱم کٱم ڤا ڤیر ۉ باڤرؽا پارتی آشنا بی. ھٱمچنی ھیتلر فرٱ گوتٱکاری بی ۉ سی یٱ بی کاْ ڤٱ یٱکؽ د گوتٱکارؽا نازار ۉ ماھر پارتی بی. د مؽنجا ٱندومؽا ٱڤلیٱ پارتی رودلوف ھس، هانس فرانک ۉ آلفرد روزنبرگ د هٱمٱ نومدؽارتر ۉ کنشکارتر بیئن کاْ د نوئاتر هٱمٱشو بیئن د سٱرکردٱیا پارتی. هیتلر اوساْ جٱزب پارتی بۉ ۉ پارتی ری ڤ ری کاری ناشت، ۉ بی ڤ یٱکؽ د ستینؽا ٱسلی پارتی. سی ڤ هیتلر د ٱرتش اْخراج بی ۉ ٱندوم پارتی بی ۉ سی ٱڤلیݩ تلکسݩ شومارٱ ٱندومؽا پارتی ناْ د ۵۰۰ کٱس شورۊ کرد ۉ چاٛنی بی کاْ ٱندومؽا پارتی د جا یٱ کاْ ۵۵ کٱس گوتٱ دؽاری با ۵۵۵ کٱس گوتٱ دؽاری بی. چاٛنی کاری ٱسلی تریݩ ۉ گٱپتریݩ تٱبلیغ سی پارتی بی. پارتی کارگٱرؽا آلمان ڤ دٱس یاٛ کومیتٱ هٱف نٱفٱرٱ دیڤونداری بی. هیتلر تونس روئٱ د کومیتٱ هٱف نٱفٱرٱ. دۏئمی کونشتیاری هیتلر آلشت دٱئن نوم پارتی د ۲۴ فڤریٱ ۱۹۲۰ بی. ایساْ کٱلیمٱ سوسیالیست زایاراٛیی هٱم ڤ نوم پارتی اْزاف بی ۉ چاٛنی بی کاْ شیڤٱ نوم پارتی ڤا نوم پارتی زایاراٛیی کارگٱرؽا سوسیالیست آلمان (کوچک بیٱ: NSDP) نوم دؽار بی. هیتلر د شادینٱیا جۊر ڤا جۊر هٱچایٱکاری می کرد ۉ ڤا هٱچایٱیا نازار ۉ ڤیرازایاراٛیی آئمؽا بؽشتری ناْ سی اؽ پارتی جٱزب مؽ کرد. هیتلر تونس درکسلر ناْ رازی بٱکٱ کاْ هاٛئٱت هفت نٱفٱرٱ دیڤونداری پارتی ناْ ٱنجومشیڤ بٱکٱ؛ چاٛنی بی کاْ هیتلر ڤا داسوݩ دیڤوندار تازٱ پارتی تونس برنامٱ خوشاْ د خۊیی پیادٱ بٱکٱ . ٱڤلی کار هیتلر نوئا دیڤونداری خوش رٱڤٱندؽاری جٱرغٱ جٱنڳی پارتی ڤا نوم اْس آ بی. هیتلر د قٱدٱم دمایی گوت کاْ ڤ دۏ دال گٱپ سی پارتی دارٱ، ٱڤلی دال پؽشکرد ڤلات آلمان ۉ دۏئمی دال ری ڤ ری کاری ڤا دۏشمٱنؽا دٱرٱجٱ یٱک ڤلات آلمان چی فرانسٱ - اْنڳلٛیس ۉ شۉرٱڤی کاْ هان د چٱنڳ دۉلمٱنی جیدیا. هیلتر سٱلیب اْشگسٱ کاْ یاٛ نشوݩ دؽارکوݩ آریایی بی نیا ڤا داسوݩ نشوݩ دؽارکوݩ پارتی. د سالؽا ۱۹۲۱ ۉ ۱۹۲۲ پارتی فرٱ روشد کرد. پارتی نازی یاٛ لشک ڤا نوم جٱرغٱ چول کاری اْس آ بی کاْ اْرنست رۊهم نزیک تریݩ دۊس هیتلر دیڤوندار اؽ جٱرغٱ بی. د سال ۱۹۳۴ هیتلر سی چیا جۊر ڤا جۊری چی آئم کوشی اؽ جٱرغٱ ناْ د یٱک شیڤنی ۉ دیڤونداراؽا ڤ چی اْرنست رۊهم سی توتئٱ کۉشتٱ بیئن. یٱکؽ د دلیلؽا نارازی بیئن هیتلر ۉ ٱرتش د جٱرغٱ اْس آ یٱ بی کاْ رۊهم مؽهاس اْس آ ناْ بٱنی جا ٱرتش بود. نوئا اْعدام بیئن رۊهم نیرۊ اْس اْس کاْ زیرلشک اْس آ بی ۉ زیرنٱزٱر هیتلر بی چی یاٛ جٱرغٱ خودسلادار مٱن

کۊدتا مۊنیخ[آلشتکاری]

د ژانڤیٱ سال ۱۹۲۳، فرانسٱ راساگٱ رۊهر سٱنعٱتی ناْ سی نٱدٱئن تولاْ جٱنڳ جهونی ٱڤٱل گرت. گرتن اؽ راساگٱ باعس شٱر آشۊ بی کاْ د هٱمو گات د ڤلاتچٱ بایرن آلمان یاٛ جۏنبش قۉئین سی جگا کردن او ڤلاتچٱ ۉ رٱڤٱندؽاری یاٛ هوکۊمٱت کاتۊلیک دٱس گوماشتٱ فرانسٱ دؽاری کرد. ژنرال فون لۉسو دیڤوندار بایرنی ٱرتش هٱنی د برلین گۊش نمؽ گرت ۉ باٛرٱق آلمان ناْ اۊچاْ عٱلٱم نمؽ کرد چاٛنی بی کاْ غورۊر زایاراٛیی ڤلات آلمان یاٛ گلٛ هٱنی د باٛن رٱت ۉ ٱندومؽا پارتی هٱنی د باٛن رٱت ۉ ٱندومؽاپارتی فرٱ رٱت ڤارو ۉ د اؽ گات ۲۰،۰۰۰ کٱس هٱنی تا آخر ما نوڤامر ٱندوم پارتی بیئن. چاٛنی بی کاْ نازیا تٱسمیم گرتن کاْ ڤا هومیاری ژنرال لوندروف د سالون آوجو فورۊشی شٱئر مۊنیخ ڤایٱک جٱم بان ۉ نوئا اؽ کار سی هال ۉ بار ایسنی اْعتراز بٱکٱن. هیتلر هٱم یاٛ چول کاری ناْ رٱڤٱندؽاری کرد. قرار بی کٱس د شوݩ ۸ نوڤامر یاٛ گلٛ ڤایٱک جٱم کاری د برگربرو دۏرس با ۉ نوخوس ڤٱزیر دوگدور فٱن کار یاٛ گوتٱ دؽاری جاڤٱنٱ ناْ کاْ هومبٱراڤٱر بی ڤا خودسلاداری بایرن بۊئٱ هیتلر ۉ لوندورف نٱشتن.

هونڤادٱ هیتلر[آلشتکاری]

شٱجٱرٱ نومٱ آدولف هیتلر

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. John Toland, Adolf Hitler, 1976 ISBN 0-385-42053-6
  2. Adolf Hitler Video. http://www.history.com/topics/adolf-hitler/videos#adolf-hitler History.com. Retrieved 2010-04-28.
  3. ڤیکیپدیا اْنڳلٛیسی ڤا داسوݩ The Jew of Linz
  4. http://www.jonathanglover.co.uk/travesties-and-encounters
  5. Lehrer, Steven (2002), Hitler Sites: A City-by-city Guidebook (Austria, Germany, France, United States), McFarland, p. 224, ISBN 0-7864-1045-0
  6. Alastair Jamieson Nazi leader Hitler really did have only one ball The Daily Telegraph, retrieved on 20 November 2008