آدولف آیشمأن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آدولف آیشمأن
Adolf Eichmann at Trial1961.jpg
آدولف آیشمأن د سال 1942
ڤ دیر اۊمائٱ ئوتو آدولف آیشمأن
1906
سولینگئن، آستوٙن راین، آلمان
د دونیا رٱتن 1962
رأملئ، ئسرائیل
دلیل د دونیا رٱتن
ئدام بییئن ڤا طئناف دار
زایارٱڤٱندی آلمانی
نۊمیٛا هٱنی ریکاردو کئلئمئنت
کاٛسم SS-Obersturmbannführer Collar Rank.svg SS-سأرگورد (سأرگورد)
کارمند RSHA
سامونجا  شاتزتافئل
پارتی سیاسی
پارتی زایارە حایی سوٙسیالیست کارئگأری آلمان (NSDAP)
هومسریٛا ڤئرونیکا لیبئل (زن هاسن ۱۹۳۵)
بچٱیا
  • کئلاڤس آیشمأ»(ڤئ دی ئوٙماە د 1936 د بئرلین)
  • ھورس آدولف آیشمأن (ڤئ د ئوٙماە د 1940 د ڤییأن)
  • دیتئر ھئلموٙت آیشمأن (ڤئ د ئوٙماە د 1942 د پئراگ)
  • ریکاردو فئرانسیسکو آیشمأ» (ڤئ دی ئوٙماە 1955 د بوینئس آیرئس)
دا بۊٱ آدولف کارل آیشمأن و ماریا شئفئلرینگ
جاییزٱیا
اْمزا Adolf Eichmann (signature).svg

آدولف ئوتو آیشمأن سأردیڤوٙنکار «ساڤارجا ئوموٙر جیدیا» د «نئڤیسگە مینجاڤأن أمنیأت رایش» بی. ڤئ یئ گئل د أفسأریا گیرینج دار پارتی نازی بی،ڤئ د گات جأن جأھوٙنی دویوم، دأستوٙر کئل بییئن کأسوٙنا زیاتی د جیدیا نە سی «کوٙرە یا آئم سوٙزی» دە. ڤئ نئھا د شئکئس حأردئن آلمان نازی د جأن جأھوٙنی دویوم، وا خوش سأرأنجومی توٙنئس ڤاگئرد حوٙنئڤادە ش فئرار بأکە د ڤولات آرجانتین ، ڤألی ڤئ دأس نیروٙیا موٙساد جادیار بی و ڤئ دأس یئ دأسە کوماندویی کئ کومئلوٙسی د أفسأریا نازار موٙساد و شاباک بییئن، دوٙزیە بی و ڤئنوٙ ڤئنە بوردئن د ڤولات ئیسرائیل. ڤئ د یئ گئل دادگا ئوٙرشألیم د ۱۵ گئل جورم جوٙر آ جوٙر کئ گأپتئرین ڤئنوٙ «جئنایأت د ضئد قوم جید»، «جئنایأاو د ضئد بأشأریأت» و «جئنایأت جأنی د گات آلمان نازی» بی، سئزاڤار و مأکوٙم بی. ڤئ د سال ۱۹۶۲ زایئشتی د ئسرائیل «ئدام» بی.


زئشت نوٙمە[آلشتکاری]

آدولف آیشتمأن د روٙز نوٙزدأئوم مارس سال ۱۹۰۶ د شأر زوٙلینگئن آلمان ئوٙما ڤئ دی. د سال ۱۹۱۴ نئھا د دونیا رأتئن دا جئڤوٙنئش ڤاگئرد حوٙنئڤادأش مالکأنوٙن کئردئن سی شأر لینز که ها د ڤولات ئوتریش . آیشمأن سی یە کئ نأتوٙنئس آموختارکاریشە تأموٙم بأکە د دأرد ناچاری رأت لا بوٙأش سی کارئگأری. د ما آڤریل سال ۱۹۳۲ ڤئ أندوم پارتی نازی د ڤولات ئوتریش بی و د سال ۱۹۳۴ زایشتی بی ڤئ یئ گئل د أندومیا ئس ئس (نیروٙ ڤیجە پولیس نازی) و ئوٙسئ د گئرینجا سأردأسە د ئوردیگا کار ئژباری خئدمأت می کئرد. یە قأری نئھاتئر د ڤئ رأت د ساموٙنجا مالکأنوٙن کاری جیدیا و خوش سأرنجوم بییئن ڤئ د ئی کار باعئث بی کئ ھایدریش و هیملئر سأردیڤوٙنکاریا ئس ئس د ڤئ ڤا د یئ جوٙر تیە ھأنی سئیل بأکأن و ئوٙسئ دئش حاسئن کئ مأسألە "راحأل نأھایی مأسألە جید" نە ڤارئسی بأکە و سی یە بی کئ د سال ۱۹۳۷ زایئشتی رأت د ڤولات فئلئسطین سی یە کئ ئمکان مألکأنوٙن کاری جیدیا نە د ڤولات آلمان ڤئ مینجا أفتوزأنوٙن ڤارئسی بأکە. آیشمأن گوت کئ سی دألیلیا ئموری ری ڤئ ری کاری رأڤأندیاری یئ گئل دولأت جیدی ڤا مأنئشت نازی ئی فئکر ناخوش سأرنجوم بوٙە. ڤئ د سال ۱۹۳۸ کئل بی د شأر ڤیأن و ساموٙنجا مینجاڤأن مالکأنوٙن کاری جیدیا نە رأڤأندیاری کئرد. ئی ساموٙنجا صئلا دأئن تأصیق د جیدیایی کئ میھاستئن د ڤولات ئوتریش مالکأنوٙن کاری بأکئن نە داشت و گئرئتئن مال ڤئنوٙ سی گاتی کئ میھاستئن بیان ڤادئما نە داشت ڤئ د سال ۱۹۳۹ زایئشتی د نۊ ئوٙما ڤئ ڤولات آلمان.

جئن جهونی دوئم[آلشتکاری]

د گات شوروٙ بییئن جأن جأھوٙنی دویوم ڤئ بی د سأرڤان ئس ئس ڤا کوٙشایشتی فئرە یی کئ د خوش د جأریان ڤئ دأر کئردئنئ جیدیا د ڤولاتگە رایش سئیوم نئشوٙ دە بی ڤئ سأرھأنگ. آیشمأن نە د مالکأنوٙن کاری دأئن جیدیا د سأرتاسأر ھوم پئیڤأند ئوروٙپا د ئوردیگایا مأرگە. ڤئ د سال ۱۹۴۴ زایئشتی کئل بی د ڤولات مأجارئستان سی یە کئ ئی ڤولات د ئوٙسئ زیر نأخیز ڤولات آلمان بی و وه متهمه که فره د جیدیا نه که مال د بار بینه فرسنائه د اتاقیا گاز.

د گات تأموٙم بییئن جأن جأھوٙنی دویوم چی یئ گئل خألأبان آلمانی ڤئ دأس أرتئش ئمریکا دأسگیر بی، ڤألی ڤئ توٙنئس د أڤألیا سال ۱۹۴۶ زایئشتی فئرار بأکە و سالیا فئرە یی نە د راساگە یا جوٙر ڤا جوٙر ڤولات آلمان قام با. د سال ۱۹۵۰ ڤا ھومیاری نیروٙیا زیرزئمی کار ئس ئس ڤا نوم نیکولاس کولئمئنت رأت د ڤولات ئیتالیا و نئھا ڤئ د ئوٙچئ رأت سی ڤولات آرجانتین و تا سال ۱۹۶۰ ڤا ئی نوم ڤاگئرد ھومسأر و بأچە یاش د ئوٙچئ بی. آیشمأن د سال ۱۹۶۰ ڤئ دأس سئرڤیس أمنیأتی ڤولات ئسرائیل ( موٙساد ) شناسیاری و د ڤولات آرجانتین دوزیە بی و کئل بی سی حاک ئسرائیل. مأکوٙم بیئین ڤئ د ۱۲ دئسامر ۱۹۶۱ د تئل آڤیڤ شوروٙ بی. ڤئ د دادگا ئتئھامیاشئ ڤئ مئل نأگئرئت و گوت مئ بی گونائم، ڤألی دادگا گوت کئ ڤئ گوناکارە و بایأد ئدام بوٙە و ڤئ د شۉ سی یأکوم ما مئی سال ۱۹۶۲ د زئنوٙن رأملئ ئدام بی. ئوٙسئ لأشئ ڤئنە د یئ گئل قایئق پولیس د دأریا مینجایی تأش دأن و حاکئستأرئشە رئختئن د ئو.
ڤیرگار گیرینج گئرئتئن ڤئ د ئس ئس[آلشتکاری]

گیرینجا آیشمأن د ئس ئس
ڤیرگار گرینج
1 آڤریل 1932 ئس ئس -آنڤارتئر (نومزە بییە)
9 نوڤامر1933 ئس ئس-مان (خوصوٙصی)
24 دئسامر 1933 ئس ئس-شارفوهرئر (گوروٙڤان)
1 مئی 1934 ئس ئس-اوبر شارفوهرئر (گوروٙڤان دأسە)
1 جوٙلا 1934 ئس ئس-شارفوهرئر
1 سئپتامر 1935 ئس ئس-ئوٙبئر شارفوھرئر (گوروٙڤان دأسە)
13 سئپتامر 1936 ئس ئس-هاپت شارھوفرئر (سأرگوروٙڤان)
9 نوڤامر 1937 ئس ئس-ئوٙنتئرئستورم هوفرئر (سوتڤان دویوم)
جوٙلا 1938 ئس ئس-ئوٙبئرئستورم فوھرئر (سوتڤان یأکوم)
30 جانڤیە 1939 ئس ئس-هاپت ئستورم فوهرئر (سأرڤان)
1 آگوست 1940 ئس ئس-ئستورم بان فوھرئر (سأرڤان)
9 نوڤامر 1941 ئس ئس-ئوٙبئر ئستورم بان فوهرئر (سأرھأنگ)

سأرچئشمە[آلشتکاری]