آبراهام مازلۉ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آبراهام مازلۉ
ڤ دی اومایٱ د 1908
بۊرۊکلین،نیویورک
د دونیا رٱتٱ د 1970
بۊرۊکلین
ایسجا بیئن آمریکا
شٱئر هۊناٛیی آمریکایی
رشتٱ ڤیرشناس، فلسفٱ
سامۊنگٱیا دۊنسمٱنیجا کورنل
اوستاد رٱدیارکون هٱری مازلۉ
نوم دیٛار بیٱ سی هرٱم مازلۉ

آبراهام هارولد مازلۉ چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی (ڤ دی اومٱیٱ د ۱ آڤریل ۱۹۰۸ - د دۏنیا رٱتٱ د ۸ جۊٱن ۱۹۷۰) یاٛ گئل ڤیرشناس ڤیرا آیم اْمریکایی بی. ۉ د گات ایسنی سی ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی «سلسلٱ ریترازیا هاسیا آیم» یا (هرٱم مازلۉ)[۱] نوم دیار بیٱ.[۲] هٱمچنیݩ اۊ ڤا داستوݩ بوئٱ ڤیرشناسی ڤیرا آیم دیار بیٱ.[۲] اۊ د سال ۱۹۵۴ کتاو «ٱنڳیزٱ ۉ شٱخسیٱت » ناْ د بارٱ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سلسلٱ ریتئرازیا هاستیا دٱرتیچ کاری کئرد.[۳]

آبراهام مازلۉ د رۊز ۱ آڤریل ۱۹۰۸ د شٱئر بۊرۊکلین، نیویورک د یاٛ هونڤادٱ جید اوما ڤ دی.

زئشت نۊمٱ[آلشتکاری]

آبراهام مأزلۉ د یأکئم آڤریل سال ۱۹۰۸ زایئشتی د یأکی د مألە یا ژارنئشین شأر بوٙروٙکلین کئ ها د ڤئلاتچە نیویورک ئوٙما ڤئ دی. بوٙأش ساموٙئل، یأکی د جیدیا روٙسی بی. د گاتی کئ ساموٙئل مأزلۉ د ئوٙکراین رأسئس ڤئ ئمریکا، چیا زیاتی ڤاردئ خوش نیوئردە بی جز یە کئ تأنا می توٙنئس روٙسی و یئدیشی قئسە بأکە. زوٙن یئدیشی یئ زونئ ڤیجە جیدیا ئوٙروٙپاییە کئ ڤا زون ئبری فئرە فأرخ دارە. ساموٙئل بوٙە آبراهام یئ حألأڤی راس کو بی کئ نئها یئ گوری ڤئسائن د فیلادئلفیا، رأت د حوٙنە کأس و کارئش کئ نیویورک بییئن و ڤاگئرد ڤئنوٙ زئنئ یی کئرد. د ئوٙچئ بی کئ نومە ی سی میمئ زا خوش روز نیسأن و دئش حاس کئ بیاە ڤئ ئمریکا و زأنئش با و روز ڤئ ساموٙئل گوٙش دە و ئوٙما ڤئ ئمریکا و د ئوٙچئ ڤئش شی کئرد و آبراهام أڤئلی بأچە د هأف گئله بأچە یا ڤئنو بی. حونئڤادە ڤئنو یأکی د حوٙنئڤادە یا مال د بار بی کئ فئرە می رأتئن د ئیلا و ئوٙلا. فأرخ مأزلۉ و فئروید دیجا ڤئنوٙ نئسبأت ڤئ داشوٙ بییە. راڤئطە مأزلۉ و داش گأن بی سی یە کئ دا ڤئ فئرە بأچە بیار بی و بأچە ساڤایانئ فئرە دوٙس داشت و هأر گئل کئ بأچە دار بی می رأت سوراغ بأچە یا ساڤا و بأچە یا گأپتئر نە ڤئل می کئرد. ڤئ تئ خوش فئکر می کئرد کئ بأچە آڤوردئن سی زئنیا خوٙە و سی یە بی کئ داگأری ڤئ فئرە خوٙ نأبی. مأزلۉ دئبارە داش گوتە کئ ڤئ یئ گئل زأن قأشأن ڤألی بأد دومی بییە. آبراهام می گوت کئ داش جیدیأت سیش د حوٙنئڤادە فئرە نازارتأر بییە. ڤئ هأنی گوتە کئ ڤئ یئ گئل زئنە بأد جئنس ، هوٙشگە مأصأڤی و خورافاتی بییە کئ کارئش آزار دأئن آبراهام بییە. چئنی کئ خود مأزلۉ گوتە داش سی هأر کاری ڤئنە سئزاڤار می کئردە، چئنی بییە کئ دوٙنئسمأن بییئن د ڤئ روشت کئرد و سی یە کئ هأر کاری کئ داش می گوت أنجوم نە ڤئ ری ڤئ ریشە أنجوم میدە و چئنی بی ڤیر و باڤأرمأنی مأزلۉ چئنی پایە گئرئت کئ هأر کأسی کئ بی آموختارکاری ها ڤئ دوم مأصأڤ خورافاتی بوٙە. ئوٙسئ سی یە کئ آبراهام ری ڤئ ری کاری ڤا داش می کئرد داش فئرە ڤاگئردش بأد بی.

پایٱیا آموختارکاریا مازلۉ[آلشتکاری]

چئنی کئ مأزلۉ گوتە: ئیما یئ گئل طأبیعأت مینوٙنە زیشتدار داریم کئ د یئ هومبأراڤأری طأبیعی و ناآلئشتگأرە و بوٙە ڤئنە ڤا رأڤئشت دوٙنئسمأنی ڤئنە آموختاریای کئرد و ئی بأرجا د ذات آئم د کول گأن نی و خوٙە. حاستیا و عاطئفە یا و گونجایئشتیا آئم د ذات خوشوٙ گأن نییئن و خوٙئن. چئنی د ڤیر و باڤأر میا کئ آئم فئطرأتأن خوٙە، مأرض و کئرداریا گأن د کارگئرایی نأرأسئسئن آئم ڤئ حاستە یا طأبیعی و عاطئفە یا فئ رأڤأندیاری بوٙە و حأتا عأصأڤانی بییئن چی گأنی نی. أر چی عأصأڤانی بییئن گاسی کارگئرایی گأن داشتوٙە ڤألی ذاتأن گأن نی، طأبیعأت آئم دۊبیشتأر د ڤئ کئ موٙأن گأن نی راستئش یأنە کئ ئیما گات خودرأسئس نە د آئم گئرئتیمە. سی یە کئ ذات آئم گأن نی ئیما نأڤاس د پیشکئرد آئم نئهاگئری بأکیم ئوٙسئ بوٙأ ڤا چئنی حال و باری یئ گئل زئشت خوٙ داشتوٙئیم و روشت بأکیم و أر ئیما د ڤئنوٙ نئهاگئری بأکیم مأریض بوٙئیم.

هرٱم مازلۉ[آلشتکاری]

هرٱم مازلو

ڤیر و باڤأرمأنی سئلسئلە مأراتئب حاستیا آئم مأزلۉ(Hierarchy of Human Needs) مأموٙلأند شیڤە یی چی یئ گئل هئرأم کئ یا پأنج طأڤأقە یا هأفت طأڤأقە دارە رأڤأندیاری بیە. ئی هئرأم د أڤئلی حأستە یا آئمی شوروٙ بوٙأ کئ حاستیا أڤئلیە آئمی چی حأردئن و حوفتیئنە و هأرچی می ریم ڤاروتأر ئی حاستە یا پیشکئردە تأر بوٙأن و گیرینج بأنی ئی حاستە یا ڤئنە: حاستە یازئشتی، حاستە یا أمنیأتی، حاستە یا عاطئفی، حاستە یا کومولە یأکی- ئتئرامی و حاستە یا خود بیتأرسازی. د پایە ڤیر و باڤأرمأنی مأزلۉ هأرچی حاستە دئماتأر با کئشئشت ڤئ بیشتئرە و تا هأر حاستە کئ ها د دئماتئر بأرآڤوردە نأبا نأبوٙأ رویی سوراغ حاستە تئر.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  • چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی
  • ۲٫۰ ۲٫۱ ڤیکیپدیا اْنڳلٛیسیAbraham Maslow
  • دیارگٱ رٱڤٱن یار