آبراهام مازلو

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آبراهام مازلو
ڤ دیر اومایٱ د 1908
بۊرۊکلین، نیویورک
د دۏنیا رٱتٱ د 1970
بۊرۊکلین
ایسجا بیئن اْمریکا
شٱئر هوناٛیی اْمریکایی
رشتٱ ڤیرشناس، فٱلسفٱ
سامونگٱیا دونسمٱنیجا کورنل
اوستاد رٱدؽارکن هٱری مازلو
نومدیٛار بیٱ سی هرٱم مازلو

آبراهام هارولد مازلواْنڳلٛیسی: Abraham (Harold) Maslow) (ڤ دیر اومٱیٱ د ۱ آڤریلٛ ۱۹۰۸ - د دۏنیا رٱتٱ د ۸ ژوئٱن ۱۹۷۰) یاٛ ڤیرشناس ڤیرا آیم اْمریکایی بی. ۉ د گات ایسنی سی ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی «سلسلٱ ریترازیا هاسیا آیم» یا (هرٱم مازلۉ)[۱] نومدؽار بیٱ.[۲] هٱمچنیݩ اۊ ڤا داسوݩ بوئٱ ڤیرشناسی ڤیرا آیم دؽار بیٱ.[۲] اۊ د سال ۱۹۵۴ کتاو «ٱنڳیزٱ ۉ شٱخسیٱت» ناْ د بارٱ ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سلسلٱ ریترازؽا هاستیا دٱرتیچ کاری کرد.[۳]

آبراهام مازلۉ د رۊز ۱ آڤریلٛ ۱۹۰۸ د شٱئر بۊرۊکلین، نیویورک د یاٛ هونڤادٱ جید اوما ڤ دیر.

زهشت نومٱ[آلشتکاری]

آبراهام مٱزلو د یٱکم آڤریلٛ سال ۱۹۰۸ زارۊیی د یٱکؽ د مهٱلٛٱیا ژارنشین شٱئر بوروکلین کاْ ها د ڤلاتچٱ نیویورک اوما ڤ دیر. بوئٱش ساموئل، یٱکؽ د جیدؽا رۊسی بی. د گاتؽ کاْ ساموئل مازلو د اوکراین رٱسس ڤ اْمریکا، چیا فراٛ ڤارد خوش نؽوئردٱ بی جۏز یٱ کٱ تٱنڳؽا مؽ تونس رۊسی ۉ یدیشی قسٱ بٱکٱ. زڤوݩ یدیشی یاٛ زڤوݩ ڤیژٱ جیدؽا اورۊپایی ئٱ کاْ ڤا زڤوݩ عبری فرٱ فٱرخ دارٱ. ساموئل بوئٱ آبراهام یاٛ هلٱڤی دۏرس کو بی کاْ نوئا یاٛ گوری ڤسان د فیلادلفیا، رٱت ڤ هونٱ کٱس ۉ کارش کاْ نیویورک بیئن ۉ ڤاگرد ڤنو زناٛیی کرد. د اۊچاْ بی کاْ نوماٛ سی میماْ زا خوش روز نیسٱن ۉ دش هاست کاْ بؽا ڤ اْمریکا ۉ زنش با ۉ روز ڤ ساموئل گۊش دٱ ۉ اوما ڤ اْمریکا ۉ د اۊچاْ ڤش شی کرد ۉ آبراهام ٱڤلی بٱچٱ د هٱفت گلٛٱ بٱچٱیا ڤنو بی. هونڤادٱ ڤنو یٱکؽ د هونڤادٱیا مال د بار بی کاْ فرٱ مؽرٱتن ڤ ایلا ۉ اۊلٛا. فٱرخ مٱزلو ۉ فروید دیجا ڤنو نسبٱت ڤ داشو بیٱ. رابتٱ مٱزلو ۉ داش گٱن بی سی یٱ کاْ دا ڤٱ فرٱ بٱچٱ بؽار بی ۉ بٱچٱ سوئٱیا فرٱ دۊس داشت ۉ هٱر گلٛ کاْ بٱچٱ دار بی مؽرٱت گؽژ بٱچٱیا سوئٱ ۉ بٱچٱیا گٱپتر ناْ ڤلٛ مؽکرد. ڤٱ تاٛ خوش فگر مؽکرد کاْ بٱچٱ اوئردن سی زنؽا خۊئٱ ۉ سی یٱ بی کاْ داگری ڤٱ فرٱ خۊ ناٛی. مٱزلو دبارٱ داش گوتٱ کاْ ڤٱ یاٛ زن قشٱنڳ ڤلی گٱن دومی بیٱ. آبراهام مؽگوت کاْ داش جیدیٱت سیش د هونڤادٱ فرٱ نازارتر بیٱ. ڤٱ هنی گوتٱ کاْ ڤٱ یاٛ زن بٱدجنس، هۏشگٱ مٱزهٱبی ۉ خورافاتی بیٱ کاْ کارش آزار داٛئن آبراهام بیٱ. چنی کاْ خود مٱزلو گوتٱ داش سی هٱر کارؽ ڤنٱ سزاڤار مؽکردٱ، چنی بیٱ کاْ دونسمٱن بیئن د ڤٱ رۏشد کرد ۉ سی یٱ کاْ هٱر کارؽ کاْ داش مؽگوت ری ڤ ریشاْ ٱنجوم میدٱ ۉ چنی بی ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی مٱزلو چنی پایٱ گرت کاْ هٱر کٱسؽ کاْ بؽ آمۊختارکاری ها ڤ دۏم مٱزهٱب خورافاتی بۊئٱ. اۊساْ سی یٱ کاْ آبراهام ری ڤ ری کاری ڤا داش مؽکرد داش فرٱ ڤاش گٱن بی.

پایٱیا آمۊختارکاریا مازلو[آلشتکاری]

چنی کاْ مازلو گوتٱ: اؽما یاٛ سرؽشت مؽنونٱ زهشتدار دارؽم کاْ د یاٛ هومبروئٱری تبیعی ۉ ناآلشتگٱرٱ مۊئٱ ڤٱناْ ڤا رٱڤش دونسمٱن آمۊختاریای کرد ۉ اؽ بٱئرجا د زات آیم د کولٛ گٱن نی ۉ خۊئٱ. هاستؽا ۉ عاتفٱیا ۉ گونجایشؽا آیم د زات خوشو گٱن نؽسن ۉ خۊئٱن. چنی د ڤیر ۉ باڤٱر مؽا کاْ آیم فترٱتٱن خۊئٱ، کردارؽا گٱن د کارگرایی نٱرٱسسن آیم ڤ هاستٱیا سرؽشتی ۉ عاتفٱیا ڤٱ رٱڤٱندؽاری مۊئٱ ۉ هٱتا عٱسٱبانی بیئن چی گٱنؽ نؽ. ٱرچاْ عٱسٱبانی بیئن گاسؽ کارگرایی گٱن داشتۊئٱ ڤلی زاتٱن گٱن نؽ، سرؽشت آیم دۏبؽشتر د ڤٱ کاْ مۉئٱن گٱن نؽ راسش ینٱ ئاْ کاْ اؽما گات خودرٱسس ناْ د آیم گرتؽمٱ. سی یٱ کاْ زات آیم گٱن نؽ اؽما نٱبایٱد د پیشکرد آیم نوئاگیری بٱکؽم اۊساْ مۊئٱ ڤا چنی هال ۉ بارؽ یاٛ زهشت خۊ داشتۊئؽم ۉ رۏشد بٱکؽم ۉ ٱر اؽما د ڤنو نوئاگیری بٱکؽم مریز مۊئؽم.

هرٱم مازلو[آلشتکاری]

هرٱم مازلو

ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی سلسلٱ مٱراتب هاستؽا آیم مازلو(Hierarchy of Human Needs) مٱمۊلٱن شؽڤاٛیؽ چی یاٛ هرٱم کاْ یا پٱنج تبٱقٱ یا هٱفت تبٱقٱ دارٱ رٱڤٱندؽاری بیٱ. اؽ هرٱم د ٱڤلی هاستٱیا آیمؽ شرۊ مۊئٱ کاْ هاستؽا ٱڤلیٱ آیمی چی هٱردن ۉ هوفتیئن ۉ هٱرچؽ ماٛرؽم ڤارۏتر اؽ هاستٱیا پیشکردٱتر بۊئٱن ۉ گیرینج بٱنی اؽ هاستٱیا ڤنٱ: هاستٱیا زهشتی، هاستٱیا ٱمنؽٱتی، هاستٱیا عاتفی، هاستٱیا کومولٱیٱکی- اْترامی ۉ هاستٱیا خود بؽترسازی. د پایٱ ڤیر ۉ باڤٱمٱنی مٱزلو هٱرچی هاستٱ دماتر با کشش ڤٱ بؽشترٱ ۉ تا هٱر هاستٱ کاْ ها د دماتر بروئردٱ نۊئٱ نمۊئٱ رۉیی گؽژ هاستاٛ تر.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. اْنڳلٛیسی: Hierarchy of Human Needs)
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ڤیکیپدیا اْنڳلٛیسیAbraham Maslow
  3. دؽارگٱ رٱڤٱن یار