آبراهام مأزلۉ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
آبراهام مأزلۉ
Maslow2.jpg
ڤئ دی ئوٙمائن 1908
بوٙروٙکلین،نیویورک
د دونیا رأتئن 1970
بوٙروٙکلین
ئیسجاگە ئمریکا
شأرحوٙنە یی ئمریکایی
رئشنە کاری ڤیرشئناسی، فألسأفە
ساموٙنجایا دوٙنئسمأنی دوٙنئسمأنیجا کورنئل
ئوستاد رأدیارکون هأری مازلو
نوم دیار بییە سی هئرأم مازلو

آبراهام هأرولد مأزلۉاینگیلیسی: Abraham (Harold) Maslow) (ڤئ دی ئوٙمائە د ۱ آڤریل ۱۹۰۸ - د دونیا رأتە د ۸ جوٙأن ۱۹۷۰) یئ ڤیرشئناس آئم حا ئمریکایی بی. ڤئ د ئیسئنی سی ڤیر و باڤأرمأنی «سئلسئلە ریتئرازیا حاستیا آئم» یا (هئرأم مأزلۉ)[۱] نومدیار بییە.[۲] هأمچئنی ڤئ ڤا داسوٙن بوٙە ڤیرشئناسی آئم حا ئشناختە بوٙە.[۲] ڤئ د سال ۱۹۵۴ کئتۉ «أنگیزە و شأخصیأت » نە دئبارە ڤیر و باڤأرمأنی سئلسئلە ریتئرازیا حاستیا دأرتیچ کاری کئرد.[۳]

آبراهام مأزلۉ د روٙز ۱ آڤریل ۱۹۰۸ د شأر بوٙروٙکلین، نیویورک د یئ گئل حوٙنئڤادە جید ئوٙما ڤئ دی.

زئشت نوٙمە[ڤیرایشت]

آبراهام مأزلۉ د یأکئم آڤریل سال ۱۹۰۸ زایئشتی د یأکی د مألە یا ژارنئشین شأر بوٙروٙکلین کئ ها د ڤئلاتچە نیویورک ئوٙما ڤئ دی. بوٙأش ساموٙئل، یأکی د جیدیا روٙسی بی. د گاتی کئ ساموٙئل مأزلۉ د ئوٙکراین رأسئس ڤئ ئمریکا، چیا زیاتی ڤاردئ خوش نیوئردە بی جز یە کئ تأنا می توٙنئس روٙسی و یئدیشی قئسە بأکە. زوٙن یئدیشی یئ زونئ ڤیجە جیدیا ئوٙروٙپاییە کئ ڤا زون ئبری فئرە فأرخ دارە. ساموٙئل بوٙە آبراهام یئ حألأڤی راس کو بی کئ نئها یئ گوری ڤئسائن د فیلادئلفیا، رأت د حوٙنە کأس و کارئش کئ نیویورک بییئن و ڤاگئرد ڤئنوٙ زئنئ یی کئرد. د ئوٙچئ بی کئ نومە ی سی میمئ زا خوش روز نیسأن و دئش حاس کئ بیاە ڤئ ئمریکا و زأنئش با و روز ڤئ ساموٙئل گوٙش دە و ئوٙما ڤئ ئمریکا و د ئوٙچئ ڤئش شی کئرد و آبراهام أڤئلی بأچە د هأف گئله بأچە یا ڤئنو بی. حونئڤادە ڤئنو یأکی د حوٙنئڤادە یا مال د بار بی کئ فئرە می رأتئن د ئیلا و ئوٙلا. فأرخ مأزلۉ و فئروید دیجا ڤئنوٙ نئسبأت ڤئ داشوٙ بییە. راڤئطە مأزلۉ و داش گأن بی سی یە کئ دا ڤئ فئرە بأچە بیار بی و بأچە ساڤایانئ فئرە دوٙس داشت و هأر گئل کئ بأچە دار بی می رأت سوراغ بأچە یا ساڤا و بأچە یا گأپتئر نە ڤئل می کئرد. ڤئ تئ خوش فئکر می کئرد کئ بأچە آڤوردئن سی زئنیا خوٙە و سی یە بی کئ داگأری ڤئ فئرە خوٙ نأبی. مأزلۉ دئبارە داش گوتە کئ ڤئ یئ گئل زأن قأشأن ڤألی بأد دومی بییە. آبراهام می گوت کئ داش جیدیأت سیش د حوٙنئڤادە فئرە نازارتأر بییە. ڤئ هأنی گوتە کئ ڤئ یئ گئل زئنە بأد جئنس ، هوٙشگە مأصأڤی و خورافاتی بییە کئ کارئش آزار دأئن آبراهام بییە. چئنی کئ خود مأزلۉ گوتە داش سی هأر کاری ڤئنە سئزاڤار می کئردە، چئنی بییە کئ دوٙنئسمأن بییئن د ڤئ روشت کئرد و سی یە کئ هأر کاری کئ داش می گوت أنجوم نە ڤئ ری ڤئ ریشە أنجوم میدە و چئنی بی ڤیر و باڤأرمأنی مأزلۉ چئنی پایە گئرئت کئ هأر کأسی کئ بی آموختارکاری ها ڤئ دوم مأصأڤ خورافاتی بوٙە. ئوٙسئ سی یە کئ آبراهام ری ڤئ ری کاری ڤا داش می کئرد داش فئرە ڤاگئردش بأد بی.

پایە یا آموختارکاریا مأزلۉ[ڤیرایشت]

چئنی کئ مأزلۉ گوتە: ئیما یئ گئل طأبیعأت مینوٙنە زیشتدار داریم کئ د یئ هومبأراڤأری طأبیعی و ناآلئشتگأرە و بوٙە ڤئنە ڤا رأڤئشت دوٙنئسمأنی ڤئنە آموختاریای کئرد و ئی بأرجا د ذات آئم د کول گأن نی و خوٙە. حاستیا و عاطئفە یا و گونجایئشتیا آئم د ذات خوشوٙ گأن نییئن و خوٙئن. چئنی د ڤیر و باڤأر میا کئ آئم فئطرأتأن خوٙە، مأرض و کئرداریا گأن د کارگئرایی نأرأسئسئن آئم ڤئ حاستە یا طأبیعی و عاطئفە یا فئ رأڤأندیاری بوٙە و حأتا عأصأڤانی بییئن چی گأنی نی. أر چی عأصأڤانی بییئن گاسی کارگئرایی گأن داشتوٙە ڤألی ذاتأن گأن نی، طأبیعأت آئم دۊبیشتأر د ڤئ کئ موٙأن گأن نی راستئش یأنە کئ ئیما گات خودرأسئس نە د آئم گئرئتیمە. سی یە کئ ذات آئم گأن نی ئیما نأڤاس د پیشکئرد آئم نئهاگئری بأکیم ئوٙسئ بوٙأ ڤا چئنی حال و باری یئ گئل زئشت خوٙ داشتوٙئیم و روشت بأکیم و أر ئیما د ڤئنوٙ نئهاگئری بأکیم مأریض بوٙئیم.

هئرأم مأزلۉ[ڤیرایشت]

هئرأم مأزلۉ

ڤیر و باڤأرمأنی سئلسئلە مأراتئب حاستیا آئم مأزلۉ(Hierarchy of Human Needs) مأموٙلأند شیڤە یی چی یئ گئل هئرأم کئ یا پأنج طأڤأقە یا هأفت طأڤأقە دارە رأڤأندیاری بیە. ئی هئرأم د أڤئلی حأستە یا آئمی شوروٙ بوٙأ کئ حاستیا أڤئلیە آئمی چی حأردئن و حوفتیئنە و هأرچی می ریم ڤاروتأر ئی حاستە یا پیشکئردە تأر بوٙأن و گیرینج بأنی ئی حاستە یا ڤئنە: حاستە یازئشتی، حاستە یا أمنیأتی، حاستە یا عاطئفی، حاستە یا کومولە یأکی- ئتئرامی و حاستە یا خود بیتأرسازی. د پایە ڤیر و باڤأرمأنی مأزلۉ هأرچی حاستە دئماتأر با کئشئشت ڤئ بیشتئرە و تا هأر حاستە کئ ها د دئماتئر بأرآڤوردە نأبا نأبوٙأ رویی سوراغ حاستە تئر.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]